Algemene voorwaarden

Naturaine Beauty Instituut te Nieuwegein

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Naturaine Beauty Instituut en cliënt waarop Naturaine Beauty Instituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanning schoonheidssalon

Naturaine Beauty Instituut zal de behandelingen uitvoeren naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekend stand der wetenschap.

 

Naturaine Beauty Instituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk als de cliënte inlichten over de financiële consequenties van de wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.

 

 1. Afspraken

De cliënte moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Naturaine Beauty Instituut vermelden. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag de Naturaine Beauty Instituut de tijd voor de afgesproken behandeling doorberekenen. Het honorarium voor het niet tijdig annuleren van de afspraak is €40 per uur. Annuleren van de afspraak dient telefonisch of per email te gebeuren.

Indien een cliënt later dan de afgesproken tijd aankomt, mag de salon de verloren tijd inkorten en toch het gehele honorarium berekenen. Bij een vertraging van meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd kan Naturaine Beauty Instituut de afspraak annuleren en gehele honorarium in rekening brengen.

Bij het maken van een afspraak bij Naturaine Beauty Instituut via het online boekingssysteem is de cliënt verantwoordelijk voor het juist invoeren van de gegevens. Wanneer de cliënt een afspraak niet nakomt of niet tijdig annuleert voortvloeiend uit het niet invullen van de juiste contact gegevens of wanneer de bevestiging van de afspraak in een SPAM mail map beland wordt toch het gehele honorarium in rekening gebracht.

Naturaine Beauty Instituut moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Betaling

Naturaine Beauty Instituut vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten mondeling aan de cliënt en op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënte dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele aanschaf van de producten per pin te voldoen.

 1. Persoonlijke gegevens en privacy

Graag verwijs ik u naar de privacyverklaring van Naturaine Beauty Instituut.

 

 1. Geheimhouding

De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijk bepaling of rechterlijke uitspraak, de behandelaar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Naturaine Beauty Instituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdbesteding.

Naturaine Beauty Instituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heef meegenomen naar de salon.

 1. Garantie

Naturaine Beauty Instituut geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten.

Deze garantie vervalt indien;

 • De cliënt andere producten dan door de behandelaar geadviseerde producten heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen van de behandelaar voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Niet geopende producten kunnen binnen 7 dagen geretourneerd worden bij Naturaine Beauty Instituut. Voor geopende verpakkingen geldt geen geld terug garantie.

 1. Beschadiging en diefstal

Naturaine Beauty Instituut heeft het recht van de cliënt schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Naturaine Beauty Instituut maakt in de algemene ruimtes gebruik van camera beveiliging.

Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo snel mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Naturaine beauty instituut. Naturaine Beauty Instituut dient de klacht binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Indien de klacht gegrond is, zal Naturaine Beauty Instituut de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Klachten over aangeschafte producten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de producten gemeld te worden. Na 72 uur kunnen de klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd als zijnde aanvaard door de koper.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Naturaine Beauty Instituut het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Bij Naturaine Beauty Instituut wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM-code van schoonheidsspecialisten.

Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijk hygiëneregels.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Naturaine Beauty Instituut en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Naturaine Beauty Instituut is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op sociale media plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Naturaine Beauty Instituut.

Naturaine Beauty Instituut kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Naturaine Beauty Instituut betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.